Polityka prywatności i bezpieczeństwa serwisu internetowego WebReklama.pl

Administratorem i właścicielem serwisu WebReklama.pl jest firma WebReklama Marek Goplański zwana dalej WebReklama

WebReklama szanuje prawo Użytkowników do prywatności oraz dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Użytkowników. Szczególnie przywiązuje wagę do poszanowania prywatności Użytkowników, których dane osobowe są przetwarzane, WebReklama dokłada szczególnej staranności w stosowaniu zabezpieczenia danych, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników osób trzecich.

WebReklama zastosował przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych "Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wraz z wydanymi do niej aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez WebReklama. Dane uzyskane w procesie rejestracji będą wykorzystywane przez WebReklama jedynie do obsługi realizacji zamówień i nie są udostępniane osobom postronnym.

Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest możliwe jedynie po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Użytkownika na podstawie regulaminu.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które technicznie realizują niektóre usługi. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której WebReklama przekazuje informacje o Użytkowniku podmiotowi będącemu operatorem rejestrowanej domeny internetowej ( przede wszystkim NASK), lub podmiotom współpracującym z WebReklama w zakresie rejestracji domeny internetowej i usług

Informacje umożliwiające identyfikacje osoby fizycznej udostępniane są za jej zgodą. WebReklama może mieć obowiązek udostępnienia danych na żądanie organów państwa, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W tej sytuacji dane osobowe Użytkowników serwisu będą udostępniane wyłącznie w granicach określonych żądaniem.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Dane osobowe przetwarzają wyłącznie przeszkoleni pracownicy, którym WebReklama nadał stosowne upoważnienia.

Internetowy dostęp do usług jest możliwy poprzez stronę internetową, weryfikowany loginem i hasłem w trybie szyfrowanym. Za pośrednictwem udostępnionych w panelu administracyjnym mechanizmów można w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła.

WebReklama wykonuje cyklicznie kopie zapasowe serwisów www i poczty elektronicznej. Ponadto WebReklama stosuje między innymi zabezpieczenia antyspamowe oraz antywirusowe. Oprogramowanie i systemy bezpieczeństwa są na bieżąco aktualizowane.

Zapytania oraz wnioski, dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych, można przesyłać pocztą tradycyjną na adres:03-741 Warszawa ul. Białostocka 24 lok. 111 oraz mailem na adres poczta@webreklama.pl