Regulamin świadczenia usługi hostingowej

§ 1

 1. Definicje używane w niniejszym Regulaminie:
  1. Usługodawca - firma WebReklama Marek Goplański z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostocka 24 lok. 111, nr NIP: 118-018-38-23, REGON: 015715368, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 108107 wydane przez Prezydenta m. st. Warszawy
  2. Abonent - podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usług hostingowych poprzez rejestrację zamówienia na stronie www.webreklama.pl, drogą elektroniczną (e-mail) lub osobiście w siedzibie firmy Usługodawcy.
  3. Usługa hostingowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Abonenta, polegająca na udostępnieniu Abonentowi za pośrednictwem sieci Internet Konta hostingowego i uruchomieniu na nim określonych usług, zgodnie z wybranym przez Abonenta Pakietem hostingowym
  4. Konto hostingowe - oddana do dyspozycji Abonenta część powierzchni dyskowej serwera, na której można przechowywać pliki stron internetowych, skrzynek poczty e-mail oraz bazy danych MySQL. Konto hostingowe jest obsługiwane samodzielnie przez Abonenta poprzez panel administracyjny cPanel, dostępny z poziomu przeglądarki internetowej
  5. Pakiet hostingowy – zestaw parametrów usługi hostingowej, o określonej nazwie, wraz z wysokością opłaty za Okres abonamentowy znajdujący się na stronie https://www.webreklama.pl/hosting/ceny-serwerow.html.
  6. Okres abonamentowy – okres czasu trwający 1 rok kalendarzowy od momentu udostępnienia Usługi hostingowej Abonentowi.

§ 2

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania Kont hostingowych udostępnianych Abonentom przez Usługodawcę zgodnie z wybranym Pakietem hostingowym.
 2. Dokonanie opłaty abonamentowej za Usługę hostingową jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości całości lub części regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest udostępnić Usługę hostingową Abonentowi w ciągu 2 dni roboczych od momentu wpływu opłaty za świadczenie Usługi hostingowej.

§ 3

 1. Zmiana Pakietu hostingowego jest możliwa na pisemną prośbę Abonenta przesłaną drogą elektroniczną na adres e-mail hosting@webreklama.pl Usługodawcy i po dokonaniu opłaty różnicy w cenie między Pakietem hostingowym po zmianie a aktualnie opłaconym Pakietem hostingowym.
 2. Jeżeli cena Pakietu hostingowego po zmianie jest niższa niż cena aktualnie opłaconego Pakietu hostingowego, to różnica ta nie jest zwracana, a Abonent nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów powyższej zmiany.

§ 4

 1. Przekroczenie przez Abonenta parametrów oferowanej Usługi hostingowej w ramach wybranego Pakietu hostingowego, a w szczególności przekroczenie udostępnionej przestrzeni dyskowej oraz miesięcznego limitu transferu danych, skutkuje automatycznym wstrzymaniem Usługi hostingowej.
 2. Transfer danych polega na monitorowaniu ruchu wychodzącego i przychodzącego oraz zbieraniu danych dla danego odcinka czasu. Wartość ta podlega zsumowaniu w okresie rozliczeniowym jednego miesiąca.
 3. Pakiety usług serwowanych przez Usługodawcę, są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Abonent ma obowiązek:
  1. Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej przez Usługodawcę, dla każdego Pakietu hostingowego.
  2. Korzystania z wybranego Pakietu hostingowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
  3. Nie utrudnianie dostępu innym użytkownikom nadmiernym transferem, rozsyłaniem nadmiernej ilości poczty.
  4. Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów.
  5. Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi.

§ 5

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. Braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Usługodawcę,
  2. Nieprawidłowego użytkowania usługi przez Abonenta,
  3. Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usługi hostingowej,
  4. Siły wyższej - kataklizmów (powódź, huragan itp.),
  5. Działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania, sieci krajowych, między operatorskich czy międzynarodowych, awarii linii energetycznych bądź innych awarii), na które Usługodawca nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
  6. Posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Abonentowi w celu dostępu do Usługi hostingowej przez podmioty trzecie (np. na skutek nieautoryzowanego ujawnienie hasła przez Abonenta).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały znajdujące się na kontach hostingowych Abonentów.
 3. Abonent zobowiązuje się do niewykorzystywania usług w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie swych usług przez Abonenta.
 5. Jedynie Abonent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za treści publikowane w ramach Usługi hostingowej świadczonej przez Usługodawcę. Abonent jest również zobowiązany do podporządkowania się wymaganiom prawnym oraz zasadom moralnym w kwestii treści strony.
 6. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi hostingowej lub odmówić dalszego jej świadczenia, gdy stwierdzi, że treści publikowane na stronach Abonenta są niezgodne z obowiązującym prawem, naruszają ogólnie przyjęte dobre obyczaje, prawa lub dobre imię osób trzecich.
 7. Abonent uznaje również obowiązek Usługodawcy do podporządkowania się rozporządzeniom władz publicznych nakazujących czasowe lub definitywne zamknięcie strony www i nie będzie domagał się w powyższej sytuacji zwrotu wypłaconych świadczeń.

§ 6

 1. Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za Usługę hostingową na podstawie otrzymanego dokumentu pro-forma w gotówce lub na rachunek bankowy Usługodawcy nr mBank 93 1140 2004 0000 3902 3451 8931. Po wpływie należności zostanie wystawiona faktura VAT.
 2. Do cen netto Usługodawca dolicza podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.
 3. Abonent upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisów wystawiającego oraz odbiorcy.
 4. W przypadku nieopłacenia dokumentu pro-forma w terminie, Usługodawca ma prawo zakończyć Usługę hostingową po upływie opłaconego uprzednio Okres abonamentowego.
 5. Opłata za Usługę hostingową jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi hostingowej, opłat telekomunikacyjnych za dostęp do sieci Internet, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi hostingowej, opłaty za rejestrację domeny, zakładania kont e-mail, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego i oprogramowania u Abonenta.
 6. Abonent jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych i uaktualniania ich podczas trwania Umowy.
 7. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych danych osobowych w celach służących świadczeniu usług przez Usługodawcę. Abonent oświadcza, że wie o swoim prawie do wglądu oraz do poprawiania własnych danych osobowych. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Abonentowi i nie udostępniania ich osobom trzecim.
 8. Abonent upoważnia Usługodawcę do przetwarzania danych osobowych znajdujących się na hostowanych serwerach w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi hostingowej.
 9. Usługodawca zachowuje prawo zakończyć oferowaną usługę bez podawania powodu w przypadku rażącego naruszenia przez Abonentowi warunków niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu przedpłaconych pieniędzy.
 10. Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, dalsze świadczenie Usługi hostingowej okaże się niemożliwe, Usługodawca zobowiązuje się do zwrócenia Abonentowi części pobranej należności za świadczoną usługę proporcjonalnie do czasu, jaki pozostał do momentu zakończenia świadczonej usługi.

§ 7

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje wszystkich swoich Abonentów za pośrednictwem poczty elektronicznej z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji usług objętych niniejszym Regulaminem jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Adres
WebReklama

ul. Białostocka 24 lok. 111

03-741 Warszawa

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta
Śledź nas
©WebReklama Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved.